Hiển thị tất cả 46 kết quả

-52%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-47%
Giá gốc là: 22.500.000₫.Giá hiện tại là: 12.000.000₫.
 • Công suất: 1300 m3/h
 • KT: Ø350mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-52%
Giá gốc là: 4.800.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-54%
Giá gốc là: 4.800.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-32%
Giá gốc là: 3.700.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-43%
Giá gốc là: 3.700.000₫.Giá hiện tại là: 2.100.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-45%
Giá gốc là: 9.900.000₫.Giá hiện tại là: 5.400.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-49%
Giá gốc là: 9.700.000₫.Giá hiện tại là: 4.990.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-46%
Giá gốc là: 20.500.000₫.Giá hiện tại là: 10.990.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-37%
Giá gốc là: 13.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-47%
Giá gốc là: 5.990.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-48%
Giá gốc là: 5.700.000₫.Giá hiện tại là: 2.990.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-45%
Giá gốc là: 5.090.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-49%
Giá gốc là: 5.090.000₫.Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-44%
Giá gốc là: 4.990.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-44%
Giá gốc là: 4.990.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-25%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-34%
Giá gốc là: 3.800.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-50%
Giá gốc là: 9.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-52%
Giá gốc là: 8.800.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-48%
Giá gốc là: 13.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-42%
Giá gốc là: 13.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-44%
Giá gốc là: 15.300.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-52%
Giá gốc là: 12.800.000₫.Giá hiện tại là: 6.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-49%
Giá gốc là: 12.800.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-46%
Giá gốc là: 8.900.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-46%
Giá gốc là: 8.900.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-53%
Giá gốc là: 9.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-52%
Giá gốc là: 8.800.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-42%
Giá gốc là: 5.990.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-50%
Giá gốc là: 6.990.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-52%
Giá gốc là: 6.700.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-51%
Giá gốc là: 8.600.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-42%
Giá gốc là: 6.550.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-46%
Giá gốc là: 8.400.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-54%
Giá gốc là: 6.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-45%
Giá gốc là: 6.400.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-48%
Giá gốc là: 6.200.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-44%
Giá gốc là: 3.550.000₫.Giá hiện tại là: 1.990.000₫.
 • Công suất: 600 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-46%
Giá gốc là: 3.359.000₫.Giá hiện tại là: 1.800.000₫.
 • Công suất: 600 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-45%
Giá gốc là: 3.250.000₫.Giá hiện tại là: 1.800.000₫.
 • Công suất: 600 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-44%
Giá gốc là: 3.550.000₫.Giá hiện tại là: 1.990.000₫.
 • Công suất: 600 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-49%
Giá gốc là: 3.150.000₫.Giá hiện tại là: 1.600.000₫.
 • Công suất: 600 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-35%
Giá gốc là: 3.050.000₫.Giá hiện tại là: 1.990.000₫.
 • Công suất: 600 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC
-47%
Giá gốc là: 19.950.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: PRC

Chắc hẳn bạn đã đang phân vân không biết có nên chọn mua sản phẩm từ thương hiệu Faster không? hoặc bạn đang thắc mắc không biết thương hiệu Faster là thương hiệu có uy tín không hay xuất xứ từ đâu, để trả lời cho bạn câu hỏi trên Giadungmienbac.com xin mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về thương hiệu này nhé!

I. Tìm hiểu thương hiệu máy hút mùi Faster

1. Xuất xứ máy hút mùi Faster

Dòng máy hút mùi Faster được biết đến là một trong những thương hiệu nổi tiếng đến từ Italia và lắp ráp tại Malaysia. Toàn bộ các sản phẩm máy hút mùi Faster được sử dụng 100% linh kiện cao cấp hàng đầu của Italia, với công nghệ hiện đại hóa máy hút mùi Faster được giá khá cao về công suất hút khử và độ ồn thấp lý tưởng

2. Chất liệu máy hút mùi Faster

Chất lượng của máy hoàn toàn khác biệt so với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Máy hút mùi Faster có thiết kế cổ điển và có những ưu điểm như được làm bằng thép không gỉ 304, có độ bền cao, chống gỉ và dễ lau chùi.

Với công suất lớn và độ ồn rất thấp, máy hút khói faster này khiến người tiêu dùng luôn cảm thấy thoải mái khi sử dụng. Thiết kế của máy hút mùi cổ điển luôn nhỏ gọn, phù hợp với những căn phòng bếp cần tiết kiệm không gian.

3. Kích thước thiết kế

Thương hiệu Faster chuyên sản xuất máy hút mùi gần hơn chục năm nay đã cho ra mắt nhiều mẫu mã kiểu dáng khác nhau, từ đó cũng đa dạng thiết kế nên kích thước máy hút mùi Faster có đầy đủ từ 60cm · 70cm · 75cm · 80cm · 90cm. Thoải mái cho bạn sự lựa chọn phù hợp.

Đa dạng mẫu mã là một trong những điểm mạnh của thương hiệu Faster, qua các năm hoạt động trên thị trường Faster cũng từng ngày cải thiện sản phẩm của mình một cách vượt bật, cho ra mắt hàng loạt mẫu thiết kế bắt mắt với nhiều loại model máy hút mùi khác nhau đảm bảo sẽ đem đến cho bạn sự phù hợp, cùng xem qua các mẫu máy hút mùi của Faster nhé!

4. Các dòng sản phẩm máy hút mùi Canzy

Máy hút mùi âm tủ faster: Với khả năng vận hành lọc mùi hôi không khí trực tiếp cho các phòng nhỏ, kín hoặc các phòng không thể lắp đặt ống xả. Giới hạn công suất là 650 đến 750 m3/h.

Máy hút mùi kính vát faster: máy hút mùi bếp faster với kiểu dáng thiết kế kính vát

Máy hút mùi cảm ứng: Đây là mẫu thiết kế được tích hợp với bảng điều khiển cảm ứng được với các mức độ công suất khác nhau, các chế độ hút tùy chỉnh,… cho phép người dùng dễ dàng thao tác sử dụng rất tiện lợi so với máy hút mùi thông thường.

Máy hút mùi kính cong faster: Máy hút mùi faster kính cong còn có tác dụng khử khói, mùi hôi từ thức ăn đọng lại trong bếp, giống như máy hút mùi kính mang đến cho căn bếp của bạn một bầu không khí trong lành và dễ chịu.

Máy hút mùi đảo: Máy hút mùi đảo là loại máy được lắp đặt ở giữa bếp và treo trên trần nhà. Không giống như các loại máy hút mùi khác được gắn trên tường, dưới tủ bếp hoặc dưới bàn, máy hút mùi đảo được gắn độc lập trực tiếp trên trần nhà, đó là lý do tại sao nó còn được gọi là máy hút mùi độc lập.

5. Những ưu điểm của máy hút mùi Faster

Xem Thêm