Hiển thị tất cả 75 kết quả

-16%
Giá gốc là: 18.500.000₫.Giá hiện tại là: 15.500.000₫.
 • KT: 1800 x 850 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Massage
-43%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-48%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
 • KT: 1500 x 750 x 560
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-29%
Giá gốc là: 17.750.000₫.Giá hiện tại là: 12.589.000₫.
 • KT: 1520 x 760 x 600
 • Chất liệu: Galaxy ngọc trai
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 21.300.000₫.Giá hiện tại là: 14.700.000₫.
 • KT: 1600 x 850 x 580
 • Chất liệu: Galaxy ngọc trai.
 • Tính năng: Massage
-47%
Giá gốc là: 10.780.000₫.Giá hiện tại là: 5.700.000₫.
 • KT: 1250 x 1250 x 580
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-43%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
 • KT: 1670 x 750 x 580
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-46%
Giá gốc là: 11.150.000₫.Giá hiện tại là: 6.070.000₫.
 • KT: 1610 x 790 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-49%
Giá gốc là: 10.100.000₫.Giá hiện tại là: 5.180.000₫.
 • KT: 1200 x 700 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-49%
Giá gốc là: 9.950.000₫.Giá hiện tại là: 5.057.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 530
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-47%
Giá gốc là: 10.600.000₫.Giá hiện tại là: 5.600.000₫.
 • KT: 1100 x 1100 x 560
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-10%
Giá gốc là: 5.020.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • KT: 1600 x 750 x 500
 • Chất liệu: Ngọc Trai
 • Tính năng: Ngâm
-22%
Giá gốc là: 52.000.000₫.Giá hiện tại là: 40.800.000₫.
 • KT: 1930 x 1930 x 800
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Massage
-42%
Giá gốc là: 7.820.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • KT: 1400 x 750 x 430
 • Chất liệu: Ngọc Trai
 • Tính năng: Ngâm
-35%
Giá gốc là: 4.920.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • KT: 1200 x 750 x 500
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-34%
Giá gốc là: 5.020.000₫.Giá hiện tại là: 3.320.000₫.
 • KT: 1670 x 750 x 450
 • Chất liệu: Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-35%
Giá gốc là: 4.750.000₫.Giá hiện tại là: 3.100.000₫.
 • KT: 1500 x 1000 x 450
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-27%
Giá gốc là: 5.450.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 450
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-37%
Giá gốc là: 4.920.000₫.Giá hiện tại là: 3.100.000₫.
 • KT: 1380 x 800 x 720
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-28%
Giá gốc là: 7.050.000₫.Giá hiện tại là: 5.070.000₫.
 • KT: 1800 x 960 x 450
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-30%
Giá gốc là: 6.550.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
 • KT: 1800 x 850 x 450
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-29%
Giá gốc là: 7.260.000₫.Giá hiện tại là: 5.185.000₫.
 • KT: 1800 x 850 x 450
 • Chất liệu: Ngọc Trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-33%
Giá gốc là: 7.250.000₫.Giá hiện tại là: 4.850.000₫.
 • KT: 1700 x 1200 x 480
 • Chất liệu: Ngọc Trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-33%
Giá gốc là: 7.450.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
 • KT: 1800 x 1200 x 480
 • Chất Liệu: Ngọc Trai Galaxy
 • Tính Năng: Ngâm
-26%
Giá gốc là: 6.250.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
 • KT: 1600 x 800 x 450
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc Trai
 • Tính năng: Ngâm
-30%
Giá gốc là: 6.020.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
 • KT: 1670 x 890 x 450
 • Chất liệu: Ngọc Trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-33%
Giá gốc là: 4.920.000₫.Giá hiện tại là: 3.320.000₫.
 • KT: 1500 x 750 x 430
 • Chất liệu: Acrylic ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-27%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.100.000₫.
 • KT: 1800 x 890 x 580
 • Chất liệu: Acrylic ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
 • KT: 1700x750x430 mm
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-31%
Giá gốc là: 21.695.000₫.Giá hiện tại là: 15.000.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Massage
-45%
Giá gốc là: 11.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.300.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-46%
Giá gốc là: 10.950.000₫.Giá hiện tại là: 5.900.000₫.
 • KT: 1380 x 800 x 750
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-37%
Giá gốc là: 16.080.000₫.Giá hiện tại là: 10.200.000₫.
 • KT: 1820 x 970 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-37%
Giá gốc là: 16.080.000₫.Giá hiện tại là: 10.200.000₫.
 • KT: 1800 x 850 x 580
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-48%
Giá gốc là: 10.700.000₫.Giá hiện tại là: 5.600.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 560
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-32%
Giá gốc là: 20.200.000₫.Giá hiện tại là: 13.700.000₫.
 • KT: 1400 x 750 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy.
 • Tính năng: Massage.
 • KT: 1205x700x570 mm
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-31%
Giá gốc là: 20.700.000₫.Giá hiện tại là: 14.190.000₫.
 • KT: 1600 x 750 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy.
 • Tính năng: Massage.
-31%
Giá gốc là: 20.950.000₫.Giá hiện tại là: 14.400.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy.
 • Tính năng: Massage.
-30%
Giá gốc là: 19.680.000₫.Giá hiện tại là: 13.770.000₫.
 • KT: 1370 x 810 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 25.250.000₫.Giá hiện tại là: 18.060.000₫.
 • KT: 1800 x 960 x 600
 • Chất liệu: Galaxy ngọc trai.
 • Tính năng: Massage.
-21%
Giá gốc là: 53.500.000₫.Giá hiện tại là: 42.075.000₫.
 • KT: 2100 x 2100 x 900
 • Chất liệu:Acrylic Ngọc trai
 • Tính năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 25.350.000₫.Giá hiện tại là: 18.140.000₫.
 • KT: 1700 x 1200 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai galaxy.
 • Tính năng: Massage
-33%
Giá gốc là: 19.080.000₫.Giá hiện tại là: 12.800.000₫.
 • KT: 1600 x 800 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai Acrylic.
 • Tính năng: Massage.
-31%
Giá gốc là: 21.700.000₫.Giá hiện tại là: 15.000.000₫.
 • KT: 1670 x 890 x 600
 • Chất liệu: Galaxy ngọc trai.
 • Tính năng: Massage.
-29%
Giá gốc là: 23.970.000₫.Giá hiện tại là: 16.970.000₫.
 • KT: 1800 x 890 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy.
 • Tính năng: Massage.
-5%
Giá gốc là: 15.600.000₫.Giá hiện tại là: 14.800.000₫.
 • KT: 1800 x 810 x 560
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Massage
-57%
Giá gốc là: 29.445.000₫.Giá hiện tại là: 12.690.000₫.
 • KT: 1710 x 760 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 24.900.000₫.Giá hiện tại là: 17.700.000₫.
 • KT: 1540 x 1540 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-34%
Giá gốc là: 19.080.000₫.Giá hiện tại là: 12.600.000₫.
 • KT: 1120 x 1120 x 560
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 20.700.000₫.Giá hiện tại là: 14.195.000₫.
 • KT: 1500 x 1000 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Massage
-30%
Giá gốc là: 21.695.000₫.Giá hiện tại là: 15.200.000₫.
 • KT: 1400 x 1400 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Massage
-33%
Giá gốc là: 20.950.000₫.Giá hiện tại là: 14.100.000₫.
 • KT: 1350 x 1350 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Massage
-33%
Giá gốc là: 19.080.000₫.Giá hiện tại là: 12.700.000₫.
 • KT: 1250 x 1250 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 23.500.000₫.Giá hiện tại là: 16.575.000₫.
 • KT: 1540 x 1540 x 580
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Massage
-44%
Giá gốc là: 11.695.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • KT: 1300 x 1300 x 580
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-43%
Giá gốc là: 12.950.000₫.Giá hiện tại là: 7.400.000₫.
 • KT: 1800 x 890 x 580
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-43%
Giá gốc là: 14.924.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
 • KT: 1540 x 1540 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-50%
Giá gốc là: 8.785.000₫.Giá hiện tại là: 4.400.000₫.
 • KT: 1100 x 1100 x 450
 • Chất liệu: Ngọc Trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-27%
Giá gốc là: 7.250.000₫.Giá hiện tại là: 5.300.000₫.
 • KT: 1540 x 1540 x 450
 • Chất liệu: Ngọc Trai
 • Tính năng: Ngâm
-31%
Giá gốc là: 22.200.000₫.Giá hiện tại là: 15.400.000₫.
 • KT: 1670 x 750 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 25.500.000₫.Giá hiện tại là: 18.275.000₫.
 • KT: 1800 x 900 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-28%
Giá gốc là: 26.500.000₫.Giá hiện tại là: 19.000.000₫.
 • KT: 1800 x 1200 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Massage
-42%
Giá gốc là: 11.850.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
 • KT: 1400 x 750 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-47%
Giá gốc là: 10.850.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • KT: 1600 x 750 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-44%
Giá gốc là: 11.695.000₫.Giá hiện tại là: 6.600.000₫.
 • KT: 1500 x 1000 x 580
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-42%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.000.000₫.
 • KT: 1400 x 1400 x 580
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-41%
Giá gốc là: 12.300.000₫.Giá hiện tại là: 7.294.000₫.
 • KT: 1800 x 850 x 580
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-16%
Giá gốc là: 30.600.000₫.Giá hiện tại là: 25.800.000₫.
 • KT: 2100 x 2100 x 900
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-15%
Giá gốc là: 29.500.000₫.Giá hiện tại là: 25.075.000₫.
 • KT: 1930 x 1930 x 800
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-36%
Giá gốc là: 16.080.000₫.Giá hiện tại là: 10.260.000₫.
 • KT: 1700 x 1190 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-38%
Giá gốc là: 16.080.000₫.Giá hiện tại là: 10.000.000₫.
 • KT: 1800 x 1200 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-41%
Giá gốc là: 14.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.300.000₫.
 • KT: 1610 x 890 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-45%
Giá gốc là: 11.480.000₫.Giá hiện tại là: 6.350.000₫.
 • KT: 1600 x 850 x 580
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-36%
Giá gốc là: 11.695.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • KT: 1770 x 810 x 600
 • Chất liệu:  Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm

I. Tìm hiểu thương hiệu bồn tắm Amazon

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, không có tuyệt vời hơn việc thư giãn trong bồn tắm Amazon dễ chịu thoải mái. Ngâm mình trong nước ấm massage nhẹ nhàng sẽ tiếp thêm sinh lực cho cơ thể giải tỏa mọi căng thẳng trong cuộc sống. Hiện nay, sản phẩm của Amazon được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ giá cả mẫu mã phải chăng gồm bồn tắm sục amazon, bồn sục amazon, bồn tắm góc amazon, bồn tắm massage amazon, bồn tắm nằm amazon,…

1. Tổng quan về bồn tắm Amazon

Thương hiệu bồn tắm Amazon được sản xuất trên dây chuyền sản xuất bồn tắm hàng đầu. Công ty nhà máy tại Việt Nam với dây chuyền sản xuất hiện đại, hàng đầu Châu Âu. Một số phụ kiện phòng tắm nhập khẩu từ Amazon được bán với giá cao hơn một chút so với mẫu sản xuất tại Việt Nam do chi phí nguyên liệu vận chuyển.


Các mẫu sản phẩm được ưa chuộng nhất của Amazon được làm từ ngọc trai Galaxy. Những thiết bị như vậy lõi sợi thủy tinh bên trong và một viên ngọc trai Galaxy tuyệt đẹp với lớp phủ chất lượng cao ở bên ngoài. Bề mặt chống dính của nó làm cho nó rất dễ sử dụng.

2. Xuất xứ bồn tắm Amazon

Bồn tắm Amazon được lắp ráp sản xuất tại Việt Nam. Các sản phẩm của công ty phòng tắm với hệ thống chất lượng cao được nhập khẩu từ Nhật Bản, đảm bảo chất lượng cao giá cả rất phải chăng. Amazon cũng nhiều mẫu khác nhau.

3. Bồn tắm Amazon được làm từ chất liệu gì?

Xem Thêm